گلخانه خورشیدی

گلخانه دانشگاه شارلوت با Renu Energy Solutions خورشیدی می شود

/charlotte-university-greenhouse-goes-solar-with-renu-energy-solutions
Renu Energy Solutions یک پروژه خورشیدی 18 کیلوواتی را در گلخانه دانشگاه جانسون سی اسمیت (JCSU) تکمیل کرده است، این طرح یک نمونه اولیه خلاقانه برای یادگیری زنده برای دانشجویان در شارلوت، کارولینای شمالی است.