نیروگاه خورشییدی

سیستم های فتوولتائیک

/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9
سیستم های فتوولتائیک  به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون  استفاده از مکانیزم های محرک، الکتریسیته تولید کند، پدیده فتوولتاییک و به  هر سیستمی که از این پدیده استفاده نماید، سیستم فتوولتائیک گویند.