مدیریت انرژی

مدیریت انرژی

/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
در این مقاله به تعریف مدیریت انرژی ، مراحل لازم برای اجرای مدیریت انرژی در ساختمان، چرایی استفاده و مزایا و معایب مدیریت انرژی در ساختمان میپردازیم.