قفسه خورشیدی

Roll-A-Rack قفسه های خورشیدی را توسعه می دهد که آب باران را تغییر مسیر می دهد

/roll-a-rack-develops-solar-racking-that-redirects-rainwater
Roll-A-Rack سازنده مستقر در اوهایو، یک سیستم قفسه خورشیدی ناودانی مانند ایجاد کرده است که بارش باران بر روی صفحات خورشیدی را ضبط می کند. با ما همراه باشید...