سازمان انرژی های نو

پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران

/post-1-2
میزان تابش انرژی خورشیدی در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را داراست. کشور ایران نیز در نواحی پر تابش در بین مدارهای 25 تا 40 درجه شمالی واقع است که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان دارای بالاترین رده می‌باشد و مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران مناسب بوده و می‌تواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین نماید.