ربات

ربات نصب کننده سلول خورشیدی

/post-36
امروزه نصب پنل های خورشیدی زمینی در ابعاد وسیع کاری وقت گیر و پر هزینه برای نصب کننده انسانی است. به همین جهت از ربات ها برای نصب اولیه سلول های خورشیدی کمک گرفته میشود.