تامین برق ویلا

نیروگاه جدا از شبکه چیست؟

/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
این نوع نیروگاه‌ها اساسا برای مصرف برق محیط نصب و راه اندازی می‌شود و در این نوع پروژه‌ها با احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه مصرفی خانگی از برق تولید شده در محل استفاده می‌شود.