برچسب مصرف انرژی

بازنگری برچسب مصرف انرژی کولرهای گازی پس از ۱۵ سال

/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84
در روز سه شنبه (۱۱ مرداد) برچسب مصرف انرژی کولرهای گازی پس از گذشت ۱۵ سال با محوریت ساتبا، بازنگری شد.