برق شهری

چراغ های خیابانی خورشیدی

/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
قبل از نصب انواع چراغ خیابانی ، باید هدف از نصب این منبع روشنایی را تعیین کنید، برای مثال ، آیا هدف اصلی نصب انواع چراغ خیابانی در فضای مورد نظر شما تنها نورپردازی است ،یا به عنوان یک عنصر دکوراتیو در طراحی فضای باز و محوطه شما در نظر گرفته شده. پس از مشخص شدن اهداف کاربری ، می توانید انواع چراغ خیابانی یا چراغ های محوطه را تهیه و نصب کنید. به طور کلی ، چراغ خیابانی بیش از 5 متر و چراغ های محوطه حدود 3 متر ارتفاع دارند، که به طور مستقیم روشنایی آنها میدان دید خیابان و اطراف محوطه را تامین می کند.  با ما همراه باشید ...