ایده خورشیدی

پنل های خورشیدی در کنار ساحل دریا

/post-33
یکی از منابع تولید انرژی برق استفاده از آب و توربین های آبی است. در صورتی که میتوان از آب به عنوان اهرمی دیگر نیز استفاده کرد و برق بیشتری نسبت به توربین های آبی بدست آورد.