اقتصادی

مشاوره و ارزیابی فنی و اقتصادی

/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
انجام خدمات مشاوره و ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های خورشیدی در تیم آسا انرژی