طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی

1. مطالعات فاز صفر نیروگاهی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر شامل :

  1. مطالعه امکان سنجی گزینه های برتر نیروگاهی در مناطق مختلف با در نظرگرفتن منابع تولید پراکنده فتوولتائیک و بادی با استفاده از نرم افزار Homer (بررسی فنی و اقتصادی)
  2. مطالعه و بررسی اطلس های خورشیدی مناطق مختلف به منظور انتخاب بهترین مکان های احداث نیروگاه فتوولتائیک 
  3. محاسبه و تخمین انرژی الکتریکی استحصالی از موقعیت های مورد مطالعه 
  4. برآورد هزینه احداث و بهره برداری نیروگاه های فتوولتائیک 


2. امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث انواع منابع تولید پراکنده با استفاده از نرم افزار Homer


3. طراحی نیروگاه فتوولتائیک متصل و منفصل از شبکه در ابعاد مختلف با استفاده از نرم افزار PVsyst


4. طراحی و مشاوره پلان های BIPV به منظور تجمیع نیروگاه های فتوولتائیک با ساختمان ها و زیباسازی آن

بااستفاده از نرم افزار AutoCAD


5. مطالعات پخش بار, اتصال کوتاه, پایداری گذرا و ... و مدل سازی شبکه های قدرت با استفاده از Digsilent


6. تدریس مبانی نیروگاه های فتوولتائیک و طراحی نیروگاه بااستفاده از نرم افزار PVsyst


7. طراحی و ساخت (در صورت امکان و تسهیل شرایط) سیستم های فتوولتائیک قابل حمل سفارشی


8. طراحی تابلوبرق های DC و AC فتوولتائیک