نمایشگاه دوبی 2020: 18 درخت انرژی‌زا که ترا را احاطه کرده‌اند - غرفه پایداری تقریباً در هر ثانیه به‌طور نامحسوسی می‌چرخند تا هر بارقه‌ای از نور خورشید را ببینند.  الکتریسیته ای که آنها تولید می کنند و به انرژی ایجاد شده توسط پانل های خورشیدی غرفه اضافه می شود، کل ساختمان را تامین می کند و در برخی روزها حتی به شبکه کمک می کند.