همانطور که می‌دانیم مهم‌ترین عللی که دولت‌ها حاضر به تغییر اساسی در زیرساخت‌های انرژی خود هستند سه دلیل کاهش اثرات زیست‌محیطی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و نیز افزایش قابلیت اطمینان سبد انرژی می‌باشد.

لذا در این بخش سعی می‌شود به طور حدودی نقش یک نیروگاه 5 کیلوواتی را در مقابل برخی آلوده‌کننده‌ها و نیز برابری با برخی کاهنده‌های این حوزه بررسی کرد.


شکل 8. اثرات زیست‌محیطی نیروگاه 5 کیلووات خورشیدی خانگی


  • معادل‌های سوخت و خودرو:

کاهش مصرف 13.2 بشکه نفت برای تولید انرژی

کاهش مصرف 2440 لیتر بنزین

کاهش تولید 1 خودرو سبک از آلوده کننده‌ها

کاهش مصرف انرژی تا 20 درصد به ازای 6 نفر

  • معادل اثرات زیست محیطی:

     بازیافت 2000 کیلوگرم زباله

     معادل جذب دی اکسید کربن توسط 5/0 هکتار جنگل