نیروگاه های جدا از شبکه:

این نوع نیروگاه‌ها اساسا برای مصرف برق محیط نصب و راه اندازی می‌شود و در این نوع پروژه‌ها با احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه مصرفی خانگی از برق تولید شده در محل استفاده می‌شود. طراحي سيستم‌هاي منفصل از شبكه به گونه‌اي است كه مستقل از شبكه برق سراسري عمل نموده و غالباً جهت توليد بار الكتريكي DC  و يا  AC  طراحي مي‌شوند. به منظور توليد برق توسط سيستم‌هاي منفصل از شبكه می‌توان ازتوربين‌هاي بادي، ژنراتورها و يا از شبكه برق سراسري به عنوان نيروي كمكي استفاده نمود،. به اين گونه سيستم‌ها، هيبريد فتوولتائيك گويند. در سيستم‌هاي منفصل از شبكه به منظور ذخيره انرژي و بكارگيري آن در هنگام شب و يا مواردي كه نور خورشيد به اندازه كافي وجود ندارد از باتري استفاده می‌شود . در این روش یک کاربر می‌تواند همه یا بخشی از برق خانه خود را با استفاده از برق خورشیدی تأمین نماید. لذا این گونه از سیستم‌ها متناسب با نیاز مشتری از تنوع طراحی چشمگیری برخوردار است و در مصارف گوناگونی قابل استفاده می‌باشد.
شکل2. نمای شماتیک نیروگاه منفصل از شبکه خورشیدی