نیروگاه متصل به شبکه (OnGrid)

سیستم‌های خورشیدی متصل به شبکه ارزانتر از سیستم‌های خورشیدی منفصل از شبکه (OffGrid) می‌باشند. زیرا آنها نیاز به سیستم‌های ذخیره‌سازی ندارند. همچنین در سیستم‌های مستقل از شبکه، محدودیت مصرف برق و نگرانی‌های عمر باتری و همچنین نیاز اساسی به شارژ کنترلر احساس می‌شود و این در حالی است که سیستم‌های متصل به شبکه این دردسرها را ندارند.

مهم‌ترین دلیل نصب نیروگاه خورشیدی خانگی متصل به شبکه، بازگشت زود هنگام سرمایه اولیه از محل فروش برق می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه این نیروگاه‌ها نیاز به تعمیر و نگه‌داری خاصی ندارند و عملا هزینه‌های نگه‌داری آنها در مقابل درآمد سالانه‌ای که دارند به صفر میل می‌کند،